Công thức tính chu vi hình chữ nhật và ví dụ áp dụng

Chu vi hình chữ nhật là gì? Công thức tính chu vi hình chữ nhật, cách tính chu vi hình chữ nhật.
IMG_256

Định nghĩa chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

P = 2(a+b)

Trong đó:

  • a: Chiều dài của hình chữ nhật
  • b: Chiều rộng của hình chữ nhật
  • P: chu vi hình chữ nhật

Chú ý:
Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật:

P/2 = (a+b)

Ví dụ về cách tính chu vi hình chữ nhật

1. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 15cm, chiều rộng BD là 8cm?

IMG_257

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hcn: P = 2(a+b)

Chu vi: P(ACBD) = 2(15+8) = 46 cm