Công thức tính chu vi hình thoi và ví dụ áp dụng

Chu vi hình thoi là gì? Cách tính chu vi hình thoi, công thức tính chu vi hình thoi.

Khái niệm chu vi hình thoi

Chu vi của hình thoi được tính bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Công thức tính chu vi hình thoi

P = a X 4

Trong đó:

  • P : Chu vi hình thoi
  • a : Một cạnh bất kỳ của hình thoi

Ví dụ về cách tính chu vi hình thoi

Cho một hình thoi ABCD có độ dài các đường chéo bằng nhau và bằng 7cm. Hỏi chu vi của hình thoi này bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Theo công thức tính chu vi hình thoi được giới thiệu ở trên, ta có a = 7cm. Như vậy chu vi hình thoi ABCD sẽ được tính như sau:

P(ABCD) = a x 4 = 7 x 4 = 28 cm