Công thức tính chu vi hình thang và ví dụ

Chu vi hình thang là gì? Công thức tính chu vi hình thang, cách tính chu vi hình thang.
IMG_256

Định nghĩa

Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy và hai cạnh bên.

Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d

Trong đó:

  • P: là kí hiệu chu vi
  • a, b: là hai cạnh đáy hình thang
  • c, d: là cạnh bên hình thang

Ví dụ về cách tính chu vi hình thang

Tính chu vi của hình thang, biết:

a) Đáy lớn = 12 cm; đáy bé = 10 cm; hai cạnh bên lần lượt = 7 cm và 8 cm
b) Đáy lớn = 10,3 dm; đáy bé = 7,8 dm; hai cạnh bên lần lượt = 4,5 dm và 6 dm.
c) Đáy lớn = 7 m, đáy bé = 5 m; hai cạnh bên lần lượt = 3 m và 4 m
d) Đáy lớn = 8 cm; đáy bé bằng 1⁄2 đáy lớn; hai cạnh bên lần lượt = 6 cm và 7 cm

Lời giải:

a) Chu vi của hình thang là: 12 + 10 + 7 + 8 = 27 (cm)
b) Chu vi của hình thang là: 10,3 + 7,8 + 4,5 + 6 = 28,6 (dm)
c) Chu vi của hình thang là: 7 + 5 + 3 + 4 = 19 (m)
d) Đáy bé hình thang là: 8 : 2 = 4 (cm)
Chu vi hình thang là: 8 + 4 + 6 + 7 = 25 (cm)