Dưới chân Trung Quốc, phía bên kia Trái Đất sẽ là nước nào?

Có người hỏi: phía dưới chân người Trung Quốc đứng, nếu đào sâu xuyên qua bên kia T rái Đất thì đó sẽ là đâu? Có thể bạn không cần suy nghĩ mà trả lời rằng: nước Mỹ, bởi vì vĩ độ Mỹ và T rung Quốc giống nhau, kinh độ chênh nhau 1800. T rung Quốc ban ngày thì Mỹ là ban đêm. Nhưng thực ra câu trả lời trên không đúng. Vậy chính xác đó là chỗ nào?

Trước hết chúng ta hãy xem quả địa cầu. Từ quả địa cầu đặt bàn, ta có thể phán đoán được mặt ngược lại với T rung Quốc là một nước nào đó ở châu Mỹ. Vậy thực chất là nước nào? Đầu tiên ta hãy tìm hiểu quy luật phân chia kinh độ và vĩ độ: vĩ độ ở Nam và Bắc bán cầu phân bố đối xứng qua đường xích đạo. Ví dụ lấy 5o vĩ độ Bắc để suy đoán. T rên T rái Đất cứ hai đường kinh tuyến hợp thành một đường tròn. Hai đường kinh tuyến này có kinh độ đông, tây ngược nhau. T ổng số kinh độ là 180o. Ví dụ 120o kinh

Đông tương ứng với 60o kinh T ây.

Căn cứ sự đối xứng của lưới kinh và vĩ độ, lấy một điểm nào đó trên quả địa cầu, lấy tâm T rái Đất làm trung tâm đối xứng thì nhất định nó sẽ có một điểm đối xứng tương ứng ở phía bên kia. Điểm đối xứng này vừa đối xứng về kinh tuyến, vừa đối xứng về vĩ tuyến. Ví dụ 100o kinh Đông, 30o vĩ Bắc thì điểm đối xứng của nó là 80o kinh T ây, 30o vĩ Nam. Điểm đối xứng này chính là điểm trên quả cầu mà ta thường gọi là điểm dưới chân ta ở phía bên kia T rái Đất.

Hiểu được nguyên lý này ta có thể rất nhanh tìm ra quốc gia đối xứng phía bên kia của T rung Quốc là quốc gia nào. T rung Quốc thuộc 73o40’ – 135o5 kinh Đông, 53o31’ – 3o52’ vĩ độ Bắc. Khu vực đối xứng bên kia Trái Đất là 106o20’ – 44o55’ kinh Tây, 3o52’ – 53o29’ vĩ độ Nam. Đó là khu vực bao gồm các nước Achentina, Chilê, Urugoay, Paragoay, Pêru, Bolivia, Braxin. Trong phạm vi này chiếm diện tích tương đối lớn và là nước hoàn chỉnh là Achentina. Cho nên quốc gia bên kia Trái Đất phía dưới người T rung Quốc chủ yếu là Achentina, lấy điểm để nối thì điểm đối xứng với T hượng Hải -Trung Quốc là thủ đô Buenôt Airet của Achentina.

Đương nhiên mọi điểm đối xứng trên T rái Đất đều có, nhưng xuyên qua T rái Đất là không thể được.

Nhưng đối với việc nghiên cứu lan truyền sóng dọc của động đất mà nói thì việc tìm điểm đối xứng là rất quan trọng.

T ừ khoá: Kinh tuyến; Vĩ tuyến.